Pred dvoma rokmi o takomto čase získali traja americkí vedci Nobelovu cenu za medicínu. Podarilo sa im vysvetliť, ako fungujú biologické hodiny rastlín aj živočíchov. Potvrdili tým aj dôležitosť správnej hygieny spánku.

Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash a Michael W. Young boli schopní pozrieť sa do našich biologických hodín a objasniť ich vnútorné fungovanie. Viac o tom, ako fungujú biologické rytmy, ako ich ovplyvnil moderný spôsob života a aký vplyv má svetlo na naše životy, v rozhovore prezradil Prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc. 

Bol tento objav aj pre vás inšpiratívny, keďže sa sám zaoberáte podobnou problematikou? 

Spomínaných nositeľov Nobelovej ceny a ich práce poznám, samozrejme, dlhodobo. Myslím, že prvý raz som ich osobne stretol ešte v  roku 1992 a odvtedy ich prácu sledujem. Uvedení vedci pracovali s  vínnou muškou, drozofilou, ako modelovým organizmom a naozaj otvorili dvere do obrovskej siene poznania podstaty cirkadiánnych rytmov. My sme v tom čase pracovali s embryami kurčiat ako modelovým organizmom, a hodinové gény, ktoré oni objavili, sme u  nich merali už v  roku 1996. Samozrejme, Nobelova cena sa neudeľuje za jeden viac-menej náhodný objav, ale za celoživotné dielo a je to vždy aj ocenenie pre vedu, nielen pre samotných laureátov. V tomto prípade to bolo aj ocenenie komplexne systémového chápania biologických procesov, nielen vo zvyčajných rozmeroch, ale aj v čase. 

Bežný človek si môže položiť otázku, načo už mu len bude pre jeho život užitočný nejaký biologický (cirkadiánny) rytmus?! 

Cirkadiánne rytmy patria k  tzv. spontánnym reguláciám, to znamená, že nie sú len odpoveďou na zmeny prostredia, ale sa v organizme endogénne vytvárajú a umožňujú mu pripraviť sa na zmeny prostredia, ktoré ešte len prídu. To je veľmi významný fakt, pretože takto organizmus iba neodpovedá, ale dopredu sa na zmenu pripraví a preto ju aj lepšie zvládne. Rytmy existujú aj v konštantných podmienkach a cyklom svetlo/tma sú iba synchronizované, aby sme boli „naladení“ v súlade s podmienkami dňa i noci v prostredí okolo nás. Naše biologické rytmy, napríklad rytmy telesnej teploty, spánku a bdenia, príjmu potravy a tak ďalej, v nás teda bežia, aj keď sa dlhodobo zdržujeme trebárs v jaskyni alebo v kozmickej lodi, izolovaní od vonkajšieho prostredia. Zjednodušene môžeme povedať, že ak tieto rytmy alebo biologické hodiny sú v  súlade s  podmienkami prostredia, máme dobrú náladu, sme výkonnejší, ale aj lepšie odolávame chorobám. A naopak, ak sa naše biologické rytmy rozladia, či už navzájom v rôznych orgánoch alebo vo vzťahu k vonkajšiemu prostrediu, máme problém najskôr so spánkom, neskôr s výkonnosťou, a môže to vyústiť až k rôznym, najmä civilizačným ochoreniam. 

Môžete uviesť aj konkrétne príklady? 

Epidemiologické výskumy z  posledných rokov poukazujú na významnosť narušených cyklov v  prostredí pri zvyšovaní rizika vzniku kardiovaskulárnych a metabolických ochorení, ako aj rakoviny napríklad u pracovníkov pracujúcich na zmeny. Výrazné riziko bolo deklarované najmä pri vzniku mamárneho karcinómu, kde bol deklarovaný vzostup u  zdravotných sestier, ktoré pracovali na zmeny viac ako tridsať rokov a absolvovali minimálne 3 – 4 posunuté zmeny za mesiac. Toto zistenie iniciovalo viaceré následné analýzy a nie všetky túto skutočnosť potvrdili. Aj preto Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny naďalej ponechala prácu na zmeny v rizikovej kategórii 2a, ktorá vyžaduje ďalšie výsledky, aby takúto prácu preradila medzi vysoko alebo, naopak, menej rizikové faktory pre vznik rakoviny. Výskumy u zvierat, u  ktorých je práca na zmeny rôznymi spôsobmi simulovaná, toto riziko potvrdzujú. Naše výsledky u zvierat preukazujú aj narušenia základných hormonálnych mechanizmov, vedúcich k zvyšovaniu rizika vzniku kardiovaskulárnych chorôb pri dlhodobom porušovaní prirodzených denných cyklov. 

Čítala som, že niekedy pri vysvetľovaní vzťahu svetla a tmy sa obraciate na Bibliu... 

Nepovedal by som, že Bibliou vysvetľujem vzťah svetla a tmy, ale to, že striedanie svetla a tmy je veľmi dôležité. Striedanie svetla a tmy v 24-hodinovom rytme je odvodené od otáčania Zeme okolo svojej osi. Pre Zem je to typické od jej vzniku a v týchto rytmických podmienkach sa vyvíjal život od samého začiatku. Dôležitosť tohto fenoménu je ilustrovaná aj v knihe Genezis, keď už v  tretej vete 1. knihy sa píše: Tu povedal Boh „Buď svetlo!“ a  bolo svetlo. Boh videl, že svetlo je dobré a oddelil svetlo od tmy. A Boh nazval svetlo dňom a tmu nazval nocou. (Genezis, 1:3-5)“. A ja k tomu zvyčajne dodávam, že takto to bolo počas celej existencie života a človeka na Zemi, a  mení sa to až v priebehu posledných päťdesiat rokov. 

Ako vidí vedec úlohu svetla v živote človeka? 

Striedanie svetla a tmy nastavuje naše vnútorné hodiny do súladu s aktuálnymi podmienkami prostredia. Tie naše endogénne hodiny nejdú presne, ich perióda je geneticky daná a u každého človeka trochu iná, ako je tých spomínaných 24 hodín. Pohybuje sa v intervale väčšinou 23,6 – 24,8 hodín. Predovšetkým ranné svetlo je dôležité pre ich každodenné nastavenie, aby sa nerozladili vzhľadom na podmienky prostredia. To sa nám môže stať počas dovolenky, alebo keď sme chorí. Preto je dôležité to, ako človek vníma svetlo, jeho intenzitu a kvalitu a ako informácia o  svetelných podmienkach prostredia postupuje ďalej až k biologickým hodinám a ako ich potom ovplyvňuje. 

Vysvetlite, prosím, čo je za fungovaním našich biologických rytmov? 

Jadrom alebo podstatou fungovania biologických hodín, a teda vytvárania cirkadiánnych hodín, je rytmická aktivácia, prepis tzv. hodinových alebo časovacích génov. U  človeka je ich asi desať, a tie sa navzájom ovplyvňujú, zapínajú, vypínajú a prípadne aj zastupujú. Tento mechanizmus je u  človeka a ostatných cicavcov zložitejší ako u hmyzu, ktorý skúmali spomínaní nositelia Nobelovej ceny, možno aj to im pomohlo ho poznať a definovať. Dôležité ale je, že princíp fungovania je rovnaký u  hmyzu ako u  človeka, a  to pomohlo ďalším vedcom pochopiť a popísať tento mechanizmus u  človeka. Následnou dôležitou otázkou je, ako sú tieto biologické hodiny, ktoré sa nachádzajú v každej bunke, navzájom zosynchronizované a ako koordinujú jednotlivé procesy.

Jeden z  takýchto koordinátorov, ktorému vedecká komunita venuje veľa pozornosti, je hormón melatonín, hovorí sa mu aj hormón noci. Ten je prítomný rytmickým spôsobom skoro vo všetkých dosiaľ analyzovaných tkanivách a  predstavuje tak určitý endogénny synchronizátor (Zeitgeber), ktorý informuje jednotlivé tkanivá o  fáze dňa. Bez ohľadu na denný alebo nočný spôsob života sú jeho hladiny u živočíchov vždy vysoké počas noci a  nízke počas dňa. Predstavuje teda „ručičky hodín“, ktoré na periférii celému organizmu ukazujú, aký je práve čas. Navyše, rytmické zmeny cirkulujúceho melatonínu predstavujú spätno-väzobný signál, ktorý môže nastavovať, respektíve opravovať čas centrálnych hodín v mozgu. 

Takže každý v sebe nosí akési biologické, ale aj centrálne hodiny? Kde sa ukrývajú? 

Centrálne biologické hodiny sú v mozgu, v hypotalame, v špecializovanej skupine neurónov, ktoré sa nazývajú suprachiazmatické jadrá. Ak sú narušené, živočích alebo človek stráca cirkadiánne rytmy svojich funkcií. Podľa najnovších poznatkov vedy sú však biologické hodiny v podstate všade v nás. I v periférnych orgánoch sú oscilátory, ba aj každá bunka má svoje hodiny. A centrálne hodiny synchronizujú tie periférne tak, aby k nim boli v  určitej fáze. Lebo je nevyhnutné, aby živý organizmus mal časový poriadok, aby na jeden proces nadväzoval druhý a na ten tretí a tak ďalej. 

Aj toto všetko nasvedčuje tomu, že príroda je mocná čarodejka a ešte zďaleka nám neprezradila všetky svoje tajomstvá, však? 

Mnohé veci, o ktorých tu hovoríme, sa zatiaľ ešte skúmajú. Vieme už, ako sú centrálne hodiny prepojené s  vonkajším prostredím a najmä slnečným svetlom, ale ako sú s ním prepojené hodiny v srdci alebo hodiny obličiek, ako sa navzájom „dohovárajú“ proteíny, čo si pritom signalizujú, to ešte nevieme. A je dôležité to vedieť napríklad aj z  hľadiska podávania liekov pacientovi. Ide o  to zistiť, kedy ich náš organizmus prijme najlepšie a kedy vyvolajú čo najmenšie vedľajšie účinky. 

Takto „macošsky“ sa voči človeku správajú aj biologické hodiny? 

V súčasnosti je všeobecne akceptované, že najväčšou evolučnou výhodou existencie biologických hodín je schopnosť predvídať zmeny, ktoré nastanú. Je to jasná analógia s  normálnymi hodinami, keď pri pohľade na ne vieme, čo s  veľkou pravdepodobnosťou nastane (koniec prednášky, večera, program v TV ...). Schopnosť predvídať umožňuje pripraviť sa na zmeny v predstihu a pripravený jedinec sa dokáže s pravidelnými zmenami oveľa lepšie vysporiadať ako nepripravený. Zvyčajne študentom hovorím príklad o neposlušnej svojhlavej lastovičke, ktorá sa rozhodne neodletieť do Afriky počas krásnych teplých dní, ktoré sa u nás v septembri často vyskytujú. Skorý nástup mrazov ju potom prekvapí, okamžite sa stratí lietajúci hmyz, ktorý jej je jedinou potravou, a ona uhynie. 

Smutné... 

To je jasný príklad toho, že evolúcia ultimatívne rozhoduje o prežití a schopnosť predvídať umožňuje vyhnúť sa kritickým zmenám prostredia. Biologické a  cirkadiánne rytmy majú bazálny význam pre existenciu živej hmoty v čase. Fázy dňa a noci sú pre dané územie a danú časť roka prakticky nemenné a slúžia ako najspoľahlivejší faktor sezónnych zmien prostredia...